بسته آموزشی هوشیاری

تکالیف برنامۀ تقویت توانایی‌های مغز کودک و نوجوان (هوش‌یاری) شامل چهار مجموعه است که در هر مجموعه، تکالیف متنوعی جهت تقویت کارکردهای شناختی ذکر شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلیۀ تکالیف برنامه‌های تقویت مغز کودک و نوجوان (هوش‌یاری)، بدیع بوده و توسط گروه مؤلفان براساس مبانی نظری و یافته‌های علوم‌اعصاب، علوم رفتاری، و علوم شناختی […]

بسته آموزشی هوشیاری

تکالیف برنامۀ تقویت توانایی‌های مغز کودک و نوجوان (هوش‌یاری) شامل چهار مجموعه است که در هر مجموعه، تکالیف متنوعی جهت تقویت کارکردهای شناختی ذکر شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلیۀ تکالیف برنامه‌های تقویت مغز کودک و نوجوان (هوش‌یاری)، بدیع بوده و توسط گروه مؤلفان براساس مبانی نظری و یافته‌های علوم‌اعصاب، علوم رفتاری، و علوم شناختی […]

بسته آموزشی هوشیاری

تکالیف برنامۀ تقویت توانایی‌های مغز کودک و نوجوان (هوش‌یاری) شامل چهار مجموعه است که در هر مجموعه، تکالیف متنوعی جهت تقویت کارکردهای شناختی ذکر شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلیۀ تکالیف برنامه‌های تقویت مغز کودک و نوجوان (هوش‌یاری)، بدیع بوده و توسط گروه مؤلفان براساس مبانی نظری و یافته‌های علوم‌اعصاب، علوم رفتاری، و علوم شناختی […]

بسته آموزشی هوشیاری

تکالیف برنامۀ تقویت توانایی‌های مغز کودک و نوجوان (هوش‌یاری) شامل چهار مجموعه است که در هر مجموعه، تکالیف متنوعی جهت تقویت کارکردهای شناختی ذکر شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلیۀ تکالیف برنامه‌های تقویت مغز کودک و نوجوان (هوش‌یاری)، بدیع بوده و توسط گروه مؤلفان براساس مبانی نظری و یافته‌های علوم‌اعصاب، علوم رفتاری، و علوم شناختی […]

بسته آموزشی هوشیاری

تکالیف برنامۀ تقویت توانایی‌های مغز کودک و نوجوان (هوش‌یاری) شامل چهار مجموعه است که در هر مجموعه، تکالیف متنوعی جهت تقویت کارکردهای شناختی ذکر شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلیۀ تکالیف برنامه‌های تقویت مغز کودک و نوجوان (هوش‌یاری)، بدیع بوده و توسط گروه مؤلفان براساس مبانی نظری و یافته‌های علوم‌اعصاب، علوم رفتاری، و علوم شناختی […]

درباره ما

هوشیاری با مشاوره تیم کارشناس مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار با هدف ارتقاء سطح دانش والدین اداره می شود.

خبرنامه

ارسال سریع محصولات

با پیک در تهران و پست برای همه نقاط کشور

پشتیبانی تلفنی

021-66476692